Bar Restorant Piceri AML Leonard

JETO ME LAJMIN !

ADRESA: Bul. "Zogu Parë", Pallati 7-katësh
Përballë Zërit të Popullit, Tiranë
Email: info@dielli.al  Cel: 069 60 43 503

Kryesore

FSDKSH Tiranë, konkurs për dy farmacistë
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm tё Kujdesit Shёndetёsor Tiranё shpall kёto vende tё lira pune:

1. Specialist farmacist në Sektorin e Kontrollit te Depove pranë Drejtorisë së Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik .

Kandidati i interesuar duhet të plotesojë këto kushte:
1. Te ketë mbaruar Arsimin e Lartë, Fakulteti i Farmacisë.
2. Eksperienca në pune do të jetë avantazh.
3. Te jete i komunikueshëm dhe të ketë aftësi të punës në grup.
4. Nota mesatare do te jetë avantazh.
5. Të ketë njohuritë bazë në kompjuter.
6. Zotërimi i gjuhëve të huaja do të jetë avantazh (preferohet anglisht).
7. Të jetë i gatshëm për shërbime jashtë rrethit.

1. Specialist farmacist në Sektorin e Kontrollit Mjekësor pranë Drejtorisë së Kontrollit Spitalor .

Kandidati i interesuar duhet të plotesojë këto kushte:
1. Te kete mbaruar Arsimin e Lartë, Fakulteti i Farmacisë.
2. Eksperienca në punë do të jetë avantazh.
3. Të jetë i komunikueshëm dhe të ketë aftësi të punës në grup.
4. Nota mesatare do të jetë avantazh.
5. Të ketë njohuritë bazë në kompjuter.
6. Zotërimi i gjuhëve të huaja do të jetë avantazh (preferohet anglisht).
7. Të jetë i gatshëm për shërbime jashtë rrethit.

Të interesuarit për vendet e sipërpërmendura duhet të paraqesin pranë FSDKSH, brenda datës 3.03.2014 këto dokumenta:
• Diplomën dhe listën e notave
• Dëshmi për gjuhën e huaj apo kualifikime të ndryshme
• Çertikatë për njohuritë bazë në kompjuter.
• Përshkrimin e edukimit dhe karrierës profesionale ( curriculum vitae) ;
• Kërkesë për punësim;
• Reference pune nga vendi ose vendet e punës ku ka punuar
• Librezën e punës
• Fotokopje e kartës së indentitetit
• Dëshmi penaliteti.
Të gjithë dokumentet e mësiperme të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara.Dokumentat të dorëzohen në zarf të mbyllur, i cili protokollohet.
Adresa:Fondi i Sigurimeve të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor , Rruga Sami Frasheri, Nr.8, Tirane. Tel.04-259834.

Shtuar më datë 18-02-14 11:02 / Dielli.al


1,522  Shikime Gjithsej 1  Shikime Sot

 

Lajme te tjera SOT

dielli.al mobile

JETO me SHËNDET

Jeto me Shëndet nga DIELLI.AL
Salliu 2G
Lajthiza
GOLDBET.AL
Ankand ne Dielli.Al
dielli.al  pershendet nismen SI JE
dielli.al i bashkohet nismes Jo Duhanit

Fut adresen email:

dielli.al toolbar
horoskopi dielli.al
dielli lojra

Dielli.al ju sygjeron

Vlorë – Shkodër, asgjësohen plantacione me kanabis

Lexo me shume »