Bar Restorant Piceri AML Leonard

JETO ME LAJMIN !

ADRESA: Bul. "Zogu Parë", Pallati 7-katësh
Përballë Zërit të Popullit, Tiranë
Email: info@dielli.al  Cel: 069 60 43 503

Kryesore

Drejtoria e Spitalit Fier, konkurs për laborant klinik-biokimik
Drejtoria e Spitalit Fier shpall 1 (nje) vend te lire pune, ne detyren Laborant Klinik – Biokimik ne Laboratorin Klinik – Biokimik prane Spitalit Rajonal Fier.

KERKESA TE VECANTA PER KANDIDATET
• Te kene mbaruar arsimin e larte, dega; Laborant Mjekesor /Teknik Laboratori.
• Te kete aftesi shume te mira komunikuse.
• Te kene aftesi te mira per punen ne grup.

Paraqitja e dokumentave:
Kandidati/ja duhet te paraqese brenda 1 (nje) jave nga dita e shpalljes se njoftimit ne Buletinin e APP, ne Sekretarine e Drejtorise se Spitalit Fier keto dokumenta:

• Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe fletes se notave.
• Kerkesen per aplikim
• Curriculum Vitae
• Fotokopje te noterizuar te deshmive te kualifikimit (n.q.s ka)
• Certifikate dhe fotokopje e kartes se identitetit.
• Reference pune (n.q.s. ka qene e/i punesuar) nga punedhenesi i meparshem.
• Lejen per dhenien e te drejtes te ushtrimit te profesionit nga Urdheri i Infermierit.
• Raport mjeksor per gjendjen shendetsore.
• Vertetim i gjendjes gjyqesore (vertetim nga prokurori - gjykata).

(Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell shkualifikim te kandidatit).
Konkurimi eshte i hapur per punonjesit e te njejtes klase, brenda dhe jashte Spitalit Rajonal Fier.
Shtuar më datë 12-02-14 10:16 / Dielli.al


403  Shikime Gjithsej 1  Shikime Sot

 

Lajme te tjera SOT

dielli.al mobile

JETO me SHËNDET

Jeto me Shëndet nga DIELLI.AL
Salliu 2G
Lajthiza
GOLDBET.AL
Ankand ne Dielli.Al
dielli.al  pershendet nismen SI JE
dielli.al i bashkohet nismes Jo Duhanit

Fut adresen email:

dielli.al toolbar
horoskopi dielli.al
dielli lojra

Dielli.al ju sygjeron