Bar Restorant Piceri AML Leonard

JETO ME LAJMIN !

ADRESA: Bul. "Zogu Parë", Pallati 7-katësh
Përballë Zërit të Popullit, Tiranë
Email: info@dielli.al  Cel: 069 60 43 503

Kryesore

Universiteti i Tiranës, konkurs për vend të lirë pune
Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 1 (një) vend pune për punonjës jomësimor në Fakultetin e Drejtësisë, të emërtesës “Specialiste e protokollit, sekretare e dekanit”


Kandidatët për këtë vend pune duhet të plotësojnë këto kritere:
1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
2. Preferohet të ketë kryer studime Master.
3. Të njohë me dëshmi programet bazë të kompjuterit (exel, word, etj)
4. Preferohet të ketë përvojë pune në institucionet e administratës publike.
5. Të ketë aftësi të mira komunikuese.
6. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj perëndimore.
7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.


Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit të Tiranës, këto dokumenta:
1. Kërkesë me shkrim.
2. CV
3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruar).
4. Të paktën një referencë nga punëdhënësi i fundit.
5. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj ( të noteruar)
6. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo të çdo çertificate
apo dëshmie kualifikimi që mund të ketë ( të noteruar)
7. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
8. Raport mjekësor për aftësinë në punë.
9. Dëshmi penaliteti.

Dokumentat pranohen nga data 09.12.2013- 23.12.2013.
Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.
Për çdo sqarim mund të telefononi në numrin 22 584 49.
Shtuar më datë 09-12-13 14:49 / Dielli.al


451  Shikime Gjithsej 1  Shikime Sot

 

Lajme te tjera SOT

dielli.al mobile

JETO me SHËNDET

Jeto me Shëndet nga DIELLI.AL
Lajthiza
GOLDBET.AL
Ankand ne Dielli.Al
dielli.al  pershendet nismen SI JE
dielli.al i bashkohet nismes Jo Duhanit

Fut adresen email:

dielli.al toolbar
horoskopi dielli.al
dielli lojra

Dielli.al ju sygjeron